ย้อนสาเหตุพรรคแรงงานอังกฤษแพ้ยับจนเบร็กซิตเดินหน้าออกจากอียูกู่ไม่กลับ

อังกฤษได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปเนื่องจากเกิดภาวะชะงักงันทางการเมือง จากการที่รัฐบาลซึ่งนำโดยพรรคอนุรักษนิยมของนายบอริส จอห์นสัน ไม่สามารถตกลงกันได้กับฝ่ายค้านซึ่งนำโดยพรรคแรงงานของนายเจเรมี คอร์บิน ในเรื่องการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือเบร็กซิตหรือพูดง่ายๆ ก็คือ ขัดแย้งกันเรื่องการออกจากจากสหภาพยุโรปอย่างไรนั่นเอง

โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง 46 ล้านคน จะลงคะแนนเลือกผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้ง 650 เขตทั่วประเทศ การเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษคือกระบวนการที่ชาวอังกฤษใช้การตัดสินใจเลือกผู้แทนราษฎรเข้าสู่รัฐสภาและบริหารประเทศ โดยผู้มีสิทธิลงคะแนนที่ไปลงทะเบียนแล้ว จะมีสิทธิเลือกผู้สมัครหนึ่งคนเพื่อเป็นตัวแทนเขตของตนแบบ “วันแมน วันโหวต” โดยผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด จะได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเขตนั้นในรัฐสภาโดยทั่วไปหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุด จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาลขึ้นบริหารประเทศ ส่วนหัวหน้าพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงรองลงมา จะทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้าน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ดูแลงานทั้งในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเขตเลือกตั้งของตน และทำหน้าที่เป็นตัวแทนเขตนั้นๆ ในรัฐสภา เพื่อตรากฎหมายต่างๆ ออกมาเป็นกติกาของสังคม